CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng cán bộ công nhận viên:                70 nhân viên
Tổng số phương tiện vận tải:                 40 xe